Management team

คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล C.Ss.R.

ประธานกรรมการ

บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R.

รองประธานกรรมการ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี C.Ss.R.

กรรมการ

บาทหลวงธนู กระทอง C.Ss.R.

กรรมการและเหรัญญิก

บาทหลวงเดวิดเจียง เกษสุรินทร์ C.Ss.R.

กรรมการ

บาร์เดอร์วิทยา รุ่งโรจน์เกษตร C.Ss.R.

กรรมการ

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ

นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

กรรมการและรองเลขาธิการ