award

รางวัลและการรับรอง
 • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์จัดหางาน
  คนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
 • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  ระดับดีมาก ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก
  ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ รายการตะลุยสิบทิศ สถานีโทรทัศน์ TNN2(UBC8) เป็นสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552
 • หนังสือรับรองการเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 • รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัลพระราชทานพระองค์โสมสวลี วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2559 จากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-17.30 น. ทางช่อง NBT “รายการเคียงบ่าเคียงไหล่” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการและสิ่งดี ๆ สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอย่างปกติสุขในสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศลที่ผู้บริจาคหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ เป็นองค์กรด้านคนพิการชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และทำงานด้านคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเซีย มูลนิธิเป็นสมาชิกและกรรมการบริหารของ Workability Asia เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสองปีซ้อนจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเภทรายการโทรทัศน์ คือรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” นอกจากนั้นรายการนี้ยังได้รับรางวัลประชาบดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

เรื่องลดหย่อนภาษีดูได้จาก http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html

เข้าไปเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เลือกหัวข้อ “บริการข้อมูล” และ “รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”… ให้คำค้น “มหาไถ่” และหากเลือกหัวข้อ “รายชื่อสถานศึกษา….” ก็มีชื่อโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า