tv show

ตอน นโยบายและแนวทาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตอน อุทิศตัวเอง เพื่อรับใช้สังคม

ตอน การเข้าถึงศาสนาและศาสนาสถาน

ตอน กิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษาสำหรับคนพิการ
ตอน การช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ
ตอน ทุนประกอบอาชีพ

ตอน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ตอน ยุคใหม่สภาคนพิการทุกประเภท

ตอน 60+Plus Bakery&Chocolate Cafeคาเฟ่โดยคนพิการ