บริจาค

รูปแบบและรายละเอียดการสนับสนุน
  • บริจาคเงิน
  • บริจาคสิ่งของ
  • ทุนการศึกษาคนพิการ
  • เลี้ยงอาหารคนพิการ
  • จ้างงานคนพิการ
  • วางตู้บริจาค

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บัญชีกระแสรายวัน
​สาขาบางละมุง

บัญชีกระแสรายวัน
สาขาพัทยากลาง

บริจาคผ่าน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สามารถส่งสลิปมาที่

เรื่องลดหย่อนภาษีดูได้จาก  เว็บไซต์กรมสรรพากร คลิก

ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียยการสอน

1. สามารถสนับสนุนของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทิชชู่
2. สามารถสนับสนุน ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ
3. สามารถสนับสนุนเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ A4 และอุปกรณ์สำนักงาน

สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด

ร่วมทุนการศึกษา

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับทุนการศึกษาในลักษณะสปอนเซอร์นักเรียนรายบุคคล 6,000 บาท/ปี หรือเดือนละ 500 บาท
2. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับทุนการศึกษาตามกำลังศรัทธา
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ

1. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระทห่ไถ่ พัทยา รายละเอียด ดังนี้ เลี้ยงอาหาร 5,000 บาท/มื้อ เลี้ยงนักเรียน 170 คน และครู-เจ้าหน้าที่ 40 คน รวม 210 คน

2. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด ดังนี้ เลี้ยงอาหาร 5,000 บาท/มื้อ เลี้ยงนักเรียน 130 คน

3. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด ดังนี้ เลี้ยงอาหาร 5,000 บาท/มื้อ เลี้ยงนักเรียน 61 คน และครู-เจ้าหน้าที่ 21 คน รวม 82 คน

สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด

การจ้างงานคนพิการ

     มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เรามีรูปแบบ บริการให้ท่านได้เลือกใช้บริการจ้างานคนพิการตาม มาตรา 33 หรือฝึกงานตามมาตรา 35 โดยสถานประกอบการจะได้รับการลดหย่อนภาษี และเราจะจัดทำเอกสารประสานหาคนพิการพร้อมทั้งประสานหน่วยราชการ ให้เรียบร้อย
   (มาตรา 33) ท่านสามารถจ้างนักเรียนคนพิการ ไปทำงานที่สถานประกอบการของท่านโดยตรง หรือทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเรามีนักศึกษาที่จบพร้อมทำงานในหลักสูตร ดังนี้
1. ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

    ฝึกงาน (มาตรา 35) โดยมีหลักสูตรให้เลือกดังนี้
1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน
2. หลักสูตรวิชาชีพพัฒนาระบบสานสนเทศ
3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ
4. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

     ทั้งนี้หากคนพิการฝึกอบรมจบตามหลักสูตร มาตรา 35 แล้วหากสถานประกอบการมีความประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมารตา 33 มูลนิธิฯ ยินดีส่งคนพิการให้ท่านได้พิจารณา โดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกคือการคัดเลือกคนพิการเข้าฝึกงานจนจบหลักสูตรได้ (มาตรา 33 สู่ มาตรา 35)
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับท่านใดที่ต้องการจ้างงานคนพิการ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด

    พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีการกำหนดใน 3 มาตรา คือ มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 ที่มีเจตนารมณ์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเองลดภาระของครอบครัวและสังคม ประกอบด้วย

1. มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสมในอัตรา 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน (โดยนับจำนวนผู้ปฏิบัติงานเพื่อคำนวณจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี)

2. มาตรา 34  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณด้วย 365 วัน คูณด้วยจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน 

3. มาตรา 35  กรณีที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตาม มาตรา 33 และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุนตาม มาตรา 34 หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าของสถานประกอบการ อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับคนพิการ/ผู้ดูแลได้

ร่วมวางตู้บริจาค

สถานที่วางตู้บริจาค ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นองค์กรสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยการให้สถานที่วางตู้บริจาคที่เหมาะสม มูลนิธิฯ จะออกหนังสือขอบคุณ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเชิญร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ ตามโอกาสที่เหมาะสม

สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด