หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อเบอร์ภายในหน่วยงาน
บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี   430000 ประธานมูลนิธิฯพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 438000 เลขาธิการและผู้จัดการ
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ 438001 ผู้จัดการมูลนิธิฯ
นายมานพ เอี่ยมสอาด 438001 ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ 437000 ผู้จัดการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
นายอุดมโชค ชูรัตน์ 437001 ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
นายสุเมธ พลคะชา 438004 ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ
นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง 438003 ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
นายณรงค์ รัตนโสภา 437300 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
OPERATOR1 (โรงแรม) 432998 โรงแรม
OPERATOR2 (โรงแรม) 438999 โรงแรม
ห้อง OPIUM DEN 431000 ห้องประชุม
น.ส.ดวงแข ชาติมนตรี 432000 ผู้จัดการโรงแรม
นายสุทิน กลิ่นบัวแก้ว 432001 โรงแรม
นางพิไลวรรณ สมานะ 432002 โรงแรม
นางสาวอัญชลีกร หัตถกิจ 432003 โรงแรม
นางสาวไพลิน อุตบัววงศ์ 432004 โรงแรม
RAY Berkery 438666 RAY Berkery
นางสายใจ ชาภิรมย์ 438100 AD
นางสาวสุดารัตน์ จานเมือง 438104 AD
นางสาวจุรีพร สุขพูล 438102 AD
นายจตุพล สร้อยสน 438101 AD
นายจีราวัฒน์ มงคลสวัสด 438310 DS
นางสาววิมลรัตน์ สิงห์นิกร 438300 DS
นางจารุณี สุขอ่อน 438401 JP
นางสาวนันท์นภัส อาตเต้ง 438410 JP
นางสาววิไลวรรณ บุญมี 438402 JP
นางประทีป ศรีจํารัส 438601 SN
นางสาวคํามั่น   ศรีสะอาด 437002 VT
ห้องธุรการ(VT) 437004 VT
นางสาวชนัสตา เรือนเย็น 437410 VT
นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ 437500 NK
นายเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ 437501 NK
ฝ่ายบัญชี 437550 NK
ห้องธุรการ 437551 NK
ห้องประชุม 437555 NK