About us

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
THE REDEMPTORIST FOUNDATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (RFPD)
 • ประวัติ
 • วัตถุประสงค์
 • หน่วยงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

       มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน หรือที่เราเรียกกันว่า “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคุณพ่อเรย์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมาเป็นเจ้าของและดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้สืบไป ดังที่คุณพ่อเรย์ได้ย้ำเสมอว่า พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทุกคนทั้งโลกเลย

      คุณพ่อเรย์จึงได้ดำริให้มีการตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้น โดยความเห็นชอบจากคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนั้นมี บาทหลวงบรรจง ไชยรา เป็นประธานในฐานะเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานของมูลนิธิ

      คุณพ่อเรย์ยังได้ให้แนวทางถึงการดำเนินงานของมูลนิธิในการเป็นองค์กรสนับสนุนและจัดหาทุนในการดำเนินงานของศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เพื่องานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อริเริ่มการดำเนินงานหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตลอดระยะเวลามากกว่าสามสิบปีเราเน้น “สร้างงาน สร้างอาชีพและให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

 1. เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
 3. ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
 4. เพื่อสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
 5. ส่งเสริมหรือทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 6. เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งในและต่างประเทศ
 8. เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ข่าว สารคดี โฆษณา และสื่อเพื่อ
  การประชาสัมพันธ์
 9. เพื่อดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ
 10. เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อคนพิการและประชาชน
 11. เพื่อสร้างสถานพยาบาล
 12. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
 13. เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์
 14. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
 15. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปรัชญา (Philosophy)  คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม

คำขวัญ (Motto)  “สร้างสรรค์ เป็นธรรม ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นองค์กรคนพิการระดับสากลในการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค องค์กรมั่นคง มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 ปี รวมทั้งได้ขยายงานเพื่อโอกาสทางการศึกษาการฝึกอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบคลุมทุกมิติอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่การมีงานทำ
อย่างยั่งยืน มีหน่วยงานของมูลนิธิฯ ดังนี้

1. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งเดียว ในภาคตะวันออกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 โดย บาทหลวงเรย์มอนด์เบรนนัน และนางออรอรา ศรีบัวพันธุ์ ข้าราชการตาบอด นักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษาวุฒิปริญญาโท จากสหรัฐอเมริกา โดยอุทิศตนเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข “มุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ”

ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2536 และทรงรับเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2547

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสำหรับคนพิการแห่งแรกของประเทศ ที่ตั้งอยู่จังหวัดหนองคาย เป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีบริการอาหาร ที่พัก สื่อการเรียนการสอนฟรี ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เน้นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเก่งด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม แต่ก็ไม่ทอดทิ้งคนพิการที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ 15 ปี ขึ้นไปที่สนใจเรียน) เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ สามารถเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้นหรือพัฒนาตนเองสู่การมีงานทำได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป

ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “คนพิการที่สำเร็จการศึกษาต้องมีงานทำทุกคน”

วิทยาลัยฯ ดำเนินงานในลักษณะโรงเรียนประจำ มีบริการหอพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และอาหารสามมื้อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้เรียนในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคจำนวนกว่า 160 คน และเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            

1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

          1) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   (ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ)

3. หลักสูตรฝึกวิชาชีพระยะสั้น

1) หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์  (ระยะเวลา 1 ปี)

2) หลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน (ระยะเวลา 1 ปี)

4. หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ

- จัดการเรียนการสอนให้แก่คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น

- ลงทะเบียน กศน. เพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นจนถึงระดับที่สามารถสมัครเรียน ปวช. ได้

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำให้แก่คนพิการมากว่า 35 ปี และสามารถผลิตบุคลากรแรงงานคนพิการระดับมืออาชีพออกไปทำงานรับใช้สังคมแล้วกว่า 4,000 คน

 • โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

จากจิตตารมย์ของคณะพระมหาไถ่และบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบอร์นัน หรือ “คุณพ่อเรย์”  ผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ย้อนไปในปี พ.ศ.2515 กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า สู่การขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มยากลำบากอื่น ๆ ผ่านงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ บ้านเด็กด้อยโอกาสพระมหาไถ่ (โครงการสุดท้ายในชีวิตท่าน)“คุณพ่อเรย์” ท่านเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขันเสมอ ท่านเคยกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “พ่อเปิดโรงเรียนสอนคนหูหนวก ก็มีครูเป็นคนหูหนวก พ่อมีคนตาบอดเป็นครูใหญ่โรงเรียนสอนคนตาบอด พ่อมีคนพิการนั่งเก้าอี้ล้อเข็น เป็นครูใหญ่โรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการ นอกจากนี้ท่านเคยใฝ่ฝันอยากจะเปิดโรงเรียนสำหรับคนปัญญาอ่อน ท่านบอกว่า พ่อจะเป็นครูใหญ่เอง” นั้นเป็นถ้อยคำที่เราในฐานะลูกคุณพ่อเรย์ ต่างจดจำและระลึกถึงท่านอยู่เสมอ แม้เมื่อท่านจากเราไปเมื่อปี พ.ศ.2546

แต่งานของพ่อเรย์ ไม่มีวันตาย วิสัยทัศน์และความรักของท่านมีความกว้างไกลและทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเมื่อปี พ.ศ. 2547 จึงได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับเด็กที่บกพร่องทางด้านสติปัญญา โดยริเริ่มจากโครงการ “ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ” มีเด็กที่เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 15 คน และได้ขยายสู่การพัฒนาบริการโดยเน้น “การส่งเสริมศักยภาพเด็กหรือบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษที่มีมาตรฐานสู่การพึ่งพาตนเองให้มีอาชีพ และดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีสุข” โดยการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมเด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษผ่านการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีเด็กพิเศษมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 130 คน จนต้องมีการขยายฟื้นที่การให้บริการสู่อาคารเรียนและฝึกอาชีพหลังใหม่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานนามอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559