Category Archives: ข่าวสาร

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนพิการได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง…
Read more