ไม่มีหมวดหมู่

ขนส่งเพื่อทุกคน

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ "ศึกษาเผยแพร่และผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนเพื่อทุกคน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต และบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมลงนามในพิธี ึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave A Comment