การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน

Shared To Social

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (ปฏิบัติงาน Call Center) จำนวน ๓ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๕๗๒ ๔๐๔๒ ต่อ ๔๓๘๔๐๑-๒ และ ๐๘๙ ๙๓๖ ๗๕๙๘ หรือ ๐๒ ๓๕๑ ๖๒๓๙, ๐๒ ๓๕๑ ๗๘๔๐,๐๒ ๓๕๑ ๗๓๗๙

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

No Comments Yet.