ข่าวสาร

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนพิการได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562

ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนพิการ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล นักศึกษาพิการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และนายชนินทร์ จันทร์อยู่ นักศึกษาพิการจากโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ได้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

Leave A Comment