มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

ติดต่อเรา

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
The Redemptorist Foundation for People with Disabilities

ตู้ ปณ. 11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ 02-572-4042
โทรสาร 02-572-4042 กด 9993 (โทรสารอัตโนมัติ)
P.O. Box 11 Pattaya City Chonburi 20260
Tel   02-572-4042
Fax  02-572-4042 Ext 9993
E-mail : info@mahatai.org

ติดต่อผ่านช่องทาง Facebook มูลนิธิฯ