ติดต่อเรา

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
The Redemptorist Foundation for People with Disabilities

ตู้ ปณ. 11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท์  02-572-4042
โทรสาร   02-572-4044 กด 1 (โทรสารอัตโนมัติ)
P.O. Box 11 Pattaya City Chonburi 20260
Tel   02-572-4042
Fax  02-572-4044 Ext 1
E-mail : info@mahatai.org