สถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 100 คน จะต้องตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการฯ ที่มีแนวทางการปฏิบัติให้เลือกในหลายรูปแบบ ซึ่งเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดจนการจัดหาแนวทางการแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมาย ให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและสังคม

โดยขอบเขตการดำเนินการของมูลนิธิจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร กฎระเบียบ การจัดหาคนพิการ และการประสานงานครบวงจร โดยไม่คิดมูลค่า

เรามีบริการให้ท่านได้เลือกใช้บริการโดยสถานประกอบการจะได้รับการลดหย่อนภาษี และเราจะจัดทำเอกสาร ประสานหาคนพิการและประสานหน่วยราชการให้เรียบร้อยดังนี้

๑. จ้างคนคนพิการ (ม.๓๓) ไปทำงานที่สถานประกอบการของท่านโดยตรง หรือทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๒. ฝึกงาน (ม.๓๕) มีหลักสูตรจำนวน ๖ หลักสูตรๆ ละ จำนวน ๖๐๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • ๒.๑ หลักสูตรคอลเซ็นเตอร์
  ๒.๒ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน
 • ๒.๓ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ
  ๒.๔ หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ๒.๕ หลักสูตรวิชาชีพพัฒนาระบบสารสนเทศ
  ๒.๖ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
  ซึ่งสามารถต่อเป็นการจ้างานตามข้อ ๑ ได้ โดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรกคือการคัดเลือกคนพิการเข้าฝึกงาน จนจบหลักสูตรได้ (ม.๓๕ สู่ ม.๓๓)

๓. คำถาม-คำตอบต่างๆ จากการใช้ ม.๓๓ ม.๓๕

คำถาม – ตอบ การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมคนพิการได้มากกว่าอาชีพ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง