มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

Elementor #1331

เทียม เราเป็นศูนย์การศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมที่มีกิจกรรมให้ผู่เยี่ยมชมสามารถเข้าถึง เข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่คนพิการ แต่รวมถึง ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้ป่วย เพื่อให้สมาชิกในสังคมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เช่น การจำลองสถานการณ์ ประสบการณ์ Universal Design  การเล่นกีฬากับนักกีฬาคนพิการระดับประเทศ หรือการพาคนพิการออกไปสัมผัสประสบการณ์นอกสถานที่ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสนุก ฯลฯ)

เรามีกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเจตคติต่อพนักงานเพื่อปลูกฝังสังคมที่ดี ดังนี้

  • การจำลองสถานการเป็นคนพิการและวิธีการช่วยเหลือคนพิการ
  • ทำความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ
  • การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเตรียมรับคนพิการเข้าทำงาน
  • พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนพิการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง