ตัวจริงเรื่องการแบ่งปันเพื่อสังคม

นอกจากการรับการสนับสนุนจากองค์กร บุคคลทั่วไป ในรูปของการรับบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ หรือกำลังกายเช่น การเป็นจิตอาสา สอนหนังสือ ถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านต่างๆแล้ว ในฐานะของมูลนิธิ เรายังได้แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมด้วยการ ช่วยเหลือชุมชน บุคคล หรือองค์กร ในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น น้ำท่วม (ระดมเงิน สิ่งของ บริจาคและเป็นศูนย์พักพิง) การส่งอาสาสมัครคนพิการไปช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเรายินดีเป็นสื่อกลางรับความช่วยเหลือในรูปแบบ

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า