มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

Elementor #1337

นอกจากการรับการสนับสนุนจากองค์กร บุคคลทั่วไป ในรูปของการรับบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ หรือกำลังกายเช่น การเป็นจิตอาสา สอนหนังสือ ถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านต่างๆแล้ว ในฐานะของมูลนิธิ เรายังได้แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมด้วยการ ช่วยเหลือชุมชน บุคคล หรือองค์กร ในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น น้ำท่วม (ระดมเงิน สิ่งของ บริจาคและเป็นศูนย์พักพิง) การส่งอาสาสมัครคนพิการไปช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเรายินดีเป็นสื่อกลางรับความช่วยเหลือในรูปแบบ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ
ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง