รางวัลต่างๆ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

รางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับ

  • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2557
  • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2557
  • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2560
  • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2560
  • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ รายการตะลุยสิบทิศ สถานีโทรทัศน์ TNN2(UBC8) เป็นสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2552
  • หนังสือรับรองการเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
  • รายการ เคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัล พระราชทานพระองค์โสมสวลี วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ประทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ ประเภท 3 สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ การพัฒนาคนพิการ รับประทานรางวัล จากพระองค์โสมสวลี
  • รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัล รายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2559 จากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล พระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-17.30 น. ทางช่อง NBT "รายการเคียงบ่าเคียงไหล่" นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการและสิ่งดี ๆ สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอย่างปกติสุขในสังคมนั้นทุกวันนี้เริ่มมีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศลที่ผู้บริจาคหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ เป็นองค์กรด้านคนพิการชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และทำงานด้านคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเซีย มูลนิธิเป็นสมาชิกและกรรมการบริหารของ Workability Asia เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสองปีซ้อนจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเภทรายการโทรทัศน์ คือรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” นอกจากนั้นรายการนี้ยังได้รับรางวัลประชาบดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

เรื่องลดหย่อนภาษีดูได้จาก http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html

เข้าไปเวปไซต์ของกรมสรรพากร เลือกหัวข้อ “บริการข้อมูล” และ “รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”... ให้คำค้น “มหาไถ่”

และหากเลือกหัวข้อ “รายชื่อสถานศึกษา....” ก็มีชื่อโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า