มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

Event

รับสมัครงานด่วน

ผู้มีใจรักงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อคนพิการ

สำนักงานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดหนองคาย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๐๑ หมู่ ๔ ซอยดอนแดง ๓ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

        มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในฐานะเป็นองค์กรชั้นนำด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับดีมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ การฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน รณรงค์ด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ บริการสายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙ ผลิตรายการโทรทัศน์ กิจกรรมด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมูลนิธิมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ต้องการรับสมัครงาน ๒ ตำแหน่ง โดยมีภารกิจหลักและคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้

        ๑. ผู้จัดการสำนักงาน ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประสานงาน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน การต้อนรับและนำเสนอ ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานทางการเงิน และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดี มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถวางแผนงานด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และระดมทุน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น

       ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงาน ปฏิบัติงานด้านงานสำนักงาน การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พิมพ์หนังสือหรือรายงาน บันทึกรายการทางบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนผู้จัดการสำนักงานในงานตามโอกาสต่าง ๆ  ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดี ซื่อสัตย์สุจริต คล่องตัว ขับรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้ได้

หลักฐานการสมัครงาน มี ๓ ส่วนองค์ประกอบดังนี้

        ๑. ใบสมัครงาน แนบเอกสารสำคัญพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายเต็มตัว

        ๒. ประวัติส่วนตัว Resume แสดงรายละเอียดประวัติการศึกษาและการทำงาน

        ๓. เขียนด้วยลายมือจริงของตนเองอย่างน้อย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ (A4) ดังนี้

            ๓.๑ ผู้จัดการสำนักงาน – ขอให้เขียน “วิสัยทัศน์” ของตำแหน่งงานที่สมัคร

            ๓.๒ เจ้าหน้าที่ประสานงาน – ขอให้เขียนเรื่อง “สิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำหากได้ร่วมงานกับมหาไถ่”

เงินเดือนและสวัสดิการขึ้นอยู่กับความสามารถ

แล้วคุณจะพบว่า “งานที่ได้” มากกว่าค่าตอบแทน มีคุณค่าต่อคุณและสังคมไทยอย่างไร ?

สนใจสามารถดาวโหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ www.mahatai.org และส่งหลักฐานการสมัครงานทั้ง ๓ ส่วนมาที่

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิ ฯ  Email:  director@mahatai.org

มือถือ ๐๘๑-๘๔๕-๓๒๘๗  ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

Download รายละเอียด

 

Download ใบสมัคร