รูปแบบการสนับสนุน

    มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและมีงานทำสำหรับคนพิการ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการที่อยู่ในชนบทและมีความยากลำบากให้เข้าถึงระบบการศึกษา เพื่อให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะสังคม นำไปสู่การได้งานทำที่มั่นคงหรือประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง

    การดำเนินงานเป็นการบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับคนพิการ และเป็นการให้บริการแบบประจำที่มูลนิธิฯ จะต้องดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นมูลนิธิฯ จะต้องหางบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและของโลกที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินบริจาคที่ลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับจำนวนคนพิการที่มารับบริการมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    ทั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิฯ มีงบประมาณในการดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและมีงานทำสำหรับคนพิการ มูลนิธิฯ จึงขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งในรูปแบบของเงินสด วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชน (CSR) การให้สถานที่วางตู้บริจาค และรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพและมีงานทำ และพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตของคนพิการสามารถทำได้ หากสังคมให้โอกาสและร่วมมือกันอย่างจริงจัง

รูปแบบและรายละเอียดการสนับสนุน
  1. เงินสด ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนเป็นเงินสด (ทุนการศึกษารายบุคคล ทุนอาหารกลางวัน หรือสนับสนุนทั่วไป) มูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  หนังสือขอบคุณการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเชิญร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ ตามโอกาสที่เหมาะสม
  2. วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นองค์กรสามารถสนับสนุนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งมูลค่าเป็นจำนวนเงิน เพื่อให้มูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หนังสือขอบคุณ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเชิญร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ ตามโอกาสที่เหมาะสม
  3. กิจกรรม CSR ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นองค์กรสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุมชน (CSR) ขององค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จะออกหนังสือขอบคุณ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเชิญร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ ตามโอกาสที่เหมาะสม
  4. สถานที่วางตู้บริจาค ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นองค์กรสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยการให้สถานที่วางตู้บริจาคที่เหมาะสม มูลนิธิฯ จะออกหนังสือขอบคุณ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเชิญร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ ตามโอกาสที่เหมาะสม
  5. อื่น ๆ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสายใจ  สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริการ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100
ช่องทางสนับสนุน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

สร้างอาชีพ เข้าถึงสิทธิ ดำรงชีวิตอิสระ

เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 บัญชีกระแสรายวัน

โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100 โทรสาร 02-572 4040 ต่อ 9993

เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ส่งสลิปมาที่ Email: info@mahatai.org