ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงศึกษาธิการ

“สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” กระทรวงศึกษาธิการ กทม. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตร-หลานที่เป็นเด็กที่มีความพิการและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนสำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือทางการเคลื่อนไหว

No Comments Yet.