ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระเพื่อคนพิการโดยมูลนิธิฯ
คปภ.เพื่อคนพิการ
สุดยอดผลิตภัณฑ์ผลงานคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
คนพิการผู้พิทักษ์สิทธิ
หน่วยงานของมูลนิธิฯ

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ