ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่ ง ต่ อ ค ว า ม สุ ข ด้ ว ย ก ร ะ เ ช้ า ข อ ง ข วั ญ
" ที่ เ ป็ น ม า ก ก ว่ า คำ ว่ า ใ ห้ ”

โครงการดีๆ ระหว่าง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ You Like Farm ที่จับมือกันเพื่อต้องการสร้างราย สร้างอาชีพให้กับคนพิการ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการ หากท่านอยากที่จะเป็นส่วนนึงในการสนับสนุน การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนพิการ ท่านสามารถเลือกซื้อ กระเช้าของขวัญ
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

Line Official You Like Farm

Website www.youlikefarm.com

รายละเอียดเพิ่ม คลิก

ผู้ให้การสนับสนุน
หน่วยงานของมูลนิธิฯ

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ