previous arrow
next arrow
Slider
นำเสนอมูลนิธิฯ
ข่าวสารและผลงาน
สาระเพื่อคนพิการโดยมูลนิธิฯ
คปภ.เพื่อคนพิการ
สุดยอดผลิตภัณฑ์ผลงานคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
คนพิการผู้พิทักษ์สิทธิ
หน่วยงานของมูลนิธิฯ

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ