ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ