มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

By:
Posted: 2 ธันวาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 1 ธ.ค.65 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานทางด้าน สมาคมคนพิการทุกประเภท กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ ได้จัดบูธจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และโชว์ชิ้นงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนางานด้านคนพิการ และโชว์ผลงานงานด้านศิลปะหัตถกรรม จิตกรรม เพื่อแสดงศักยภาพงานด้านคนพิการที่มีความเท่าเทียมและสร้างเจคติที่ดีในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมต่อสังคม

อย่างไรก็ตามสำหรับความเป็นมา วันคนพิการสากลองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ วันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment