Management team – Eng

คณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บาทหลวง สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.

ประธานกรรมการ

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R.

รองประธานกรรมการ

บาทหลวง ธนู กระทอง, C.Ss.R.

กรรมการและเหรัญญิก

บาทหลวง ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R.

กรรมการ

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.

กรรมการ

บาทหลวง อภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R.

กรรมการ

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ

นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

กรรมการและรองเลขาธิการ

นายมานพ เอี่ยมสอาด

กรรมการและรองเลขาธิการ

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุด