award

รางวัลและการรับรอง
 • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์จัดหางาน
  คนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน
 • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
  ระดับดีมาก ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • เอกสารการรับรองมาตรฐานองค์กรในนามศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก
  ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ รายการตะลุยสิบทิศ สถานีโทรทัศน์ TNN2(UBC8) เป็นสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552
 • หนังสือรับรองการเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
 • รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัลพระราชทานพระองค์โสมสวลี วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2559 จากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.05-14.30 น. ทางช่อง NBT2HD “รายการเคียงบ่าเคียงไหล่” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการและสิ่งดี ๆ สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอย่างปกติสุขในสังคม