มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

รายการโทรทัศน์

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่

รายการคุยกันก่อน

รายการตะลุยสิบทิศ

รายการ The silence เสียงเงียบ

รายการ ๕ นาทีมีสาระ