ผู้ให้การสนับสนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานของมูลนิธิฯ

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

Logo 1479 Hotline-3
1479 สายด่วนคนพิการ
มูลนิธิคุณพ่อเรย์