มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
The Redemptorist Foundation For People with Disabilities
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

      มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งโดยบาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน หรือที่เราเรียกกันว่า “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคุณพ่อเรย์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมาเป็นเจ้าของและดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้สืบไปดังที่คุณพ่อเรย์ได้ย้ำเสมอว่า “พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทุกคนทั้งโลกเลย” คุณพ่อเรย์จึงได้ดำริให้มีการตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้น โดยความเห็นชอบจากคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนั้นมี บาทหลวงบรรจง ไชยรา เป็นประธานในฐานะเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ คุณพ่อเรย์ยังได้ให้แนวทางถึงการดำเนินงานของมูลนิธิในการเป็นองค์กรสนับสนุนและจัดหาทุนในการดำเนินงานของศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และสนับสนุนกิจกรรมอื่นเพื่องานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อริเริ่มการดำเนินงานหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดระยะเวลามากกว่าสามสิบปีเราเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพระมหาไถ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคมเพื่อสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการส่งเสริมหรือทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ข่าว สารคดี โฆษณา และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม

คำขวัญ (Motto) สร้างสรรค์ เป็นธรรม ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคนพิการระดับสากลในการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค องค์กรมั่นคง มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ด้านคนพิการมากว่า 30 ปี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคนพิการระดับดีมากรับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลประเภทสถานพักฟื้น บำบัด และฟื้นฟูคนพิการเอกชน
ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางาน การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอิสระ ธุรกิจเพื่อสังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยให้บริการแก่คนพิการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้รณรงค์และผลักดันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องการพิทักษ์สิทธิ
การเสริมพลัง การรณรงค์เพื่อจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อทุกคน และการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายการทำงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมสำหรับคนพิการโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 ปี รวมทั้งได้ขยายงานเพื่อโอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบคลุมทุกมิติอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน ดังมีหน่วยงาน ผลงาน และประสบการณ์สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

      เป็นโรงเรียนฝึกหลักสูตรวิชาชีพหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว รับคนพิการจากทั่วประเทศอายุระหว่าง 17 – 35 ปี ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตคนพิการ คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คนพิการ และประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปรัชญา “ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”

คำขวัญ “ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ”

ดำเนินงานด้านฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว แขนขา และลำตัว ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี

  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีเขียนแบบแม่พิมพ์

หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่จบ ม.3

โดยได้จัดการเรียนการสอน บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องแบบ ที่พักและอาหาร ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ อาทิ กิจกรรมกีฬาสำหรับคนพิการ ดนตรี ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมทางศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันมีผู้รับบริการประมาณ 280 คน ที่ผ่านมาได้ให้บริการฝึกวิชาชีพแก่คนพิการจากทั่วประเทศไปแล้ว มากกว่า 5,000 คน

มูลนิธิได้ขยายงานฝึกอาชีพคนพิการไปยังจังหวัดหนองคาย โดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน (หลักสูตร 1 ปี) โดยระยะแรกอาศัยพื้นที่วัดคาทอลิคจัดการเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน ที่พักและอาหาร ให้แก่ผู้รับบริการตลอดระยะเวลาการศึกษา

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

      เป็นศูนย์จัดหางานคนพิการทุกประเภทแห่งแรกของประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้ประสานระหว่างคนพิการและนายจ้างเพื่อให้เกิดการจ้างงาน รวมไปถึงการเปิดสโมสรคนหางานเพื่อการฝึกทักษะและแนะแนวอาชีพ ประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ได้บริการจัดหางานให้คนพิการทุกประเภทมากกว่า 6,000 คน

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

      ดำเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่มีลักษณะความพิการเป็นออทิสติก ดาวส์ซินโดรม และด้านการเคลื่อนไหว ให้ศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนและ กศน. การกระตุ้นพัฒนาและการฝึกทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ปัจจุบันรองรับเด็กพิเศษได้มากกว่าหนึ่งร้อยคน

ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

      ดำเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการหรือองค์กรคนพิการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เช่น ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ Call Center จำหน่ายเบเกอรี่ ศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมทั้งปลีกและส่ง รับบริจาคสิ่งของเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ

      ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ เสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายการทำงาน ให้การช่วยเหลือและบริการข้อมูลข่าวสาร เปิดให้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ  “พึ่งพิงได้ทันท่วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม” ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง Email: 1479@mahatai.org ถือเป็นสายด่วนสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือเฉพาะคนพิการ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคม

      เป็นหน่วยทางวิชาการทำหน้าที่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเชิงบูรณาการ ผลักดันแผนและนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมทั้งงานสื่อสารสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน โดยผลิตรายการ
และสื่อดังนี้

ผลิตรายการโทรทัศน์ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น.

ผลิตรายการโทรทัศน์ “ตะลุยสิบทิศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30 น.

ผลิตรายการ 1479 ออนไลน์ ผ่าน YouTube ราย 2 สัปดาห์

เว็บไซต์ mahatai.org มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมทั้งงานเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิ เป็นต้น

ผลงานและโครงการที่สำคัญ

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเปิด

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ :
การจัดหารายได้และผลประโยชน์

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการ

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการออมเพื่อคนพิการในระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาการเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนของคนพิการ”

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555

โครงการหนองคายมาราธอนมหากุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ : ธุรกิจสร้างสรรค์…คนพิการเข้มแข็ง (CSR D – Ability)

โครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน” มีคนพิการและผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน

โครงการ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ

จัดกิจกรรม เสริมสร้างการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจ้างงานคนพิการการศึกษาการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2557
ในระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2553 ในระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “ยิ้มสู้” ในฐานะหน่วยงานที่ทำประโยชน์สำหรับคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

รายการ “เคียงบ่าเคียงไหล” ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ด้านสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรางวัลโทรทัศน์ดีเด่นจากสื่อมวลชนคาทอลิก

รายการ “ตะลุยสิบทิศ” ได้รับรางวัลรางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากปี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 80 พรรษา โดยนำเข้าวีลแชร์ 840 คัน แจกผู้สูงอายุ
ผู้ติดเชื้อและคนพิการ ทั่วประเทศ

โครงการอบรมคนพิการสู่การเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลง 11 จังหวัด (กระจายทั่วประเทศ) คนพิการเข้าร่วม 1,500 คน

โครงการ บริหารจัดการข้อมูลและการใช้อินเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้นำคนพิการทุกจังหวัด (แบ่งเป็น 9 พื้นที่)

โครงการชลบุรีร่วมใจพัฒนาคนพิการสู่ความยั่งยืน 6 ปีซ้อน (2550 – 2555) ซึ่งเป็นการพัฒนาคนพิการแบบบูรณาการในจังหวัดชลบุรี เช่น ประสานและส่งต่อบริการด้านการแพทย์ จัดงานวันคนพิการระดับอำเภอ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และมวลชน รวมทั้งกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เป็นต้น

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนพิการ ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 มีผู้พักพิงทั้งหมดจำนวน 238 คน