เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
“คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม”

ความเป็นมา

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน หรือที่เราเรียกกันว่า “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคุณพ่อเรย์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมาเป็นเจ้าของและดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้สืบไป ดังที่คุณพ่อเรย์ได้ย้ำเสมอว่า “พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทุกคนทั้งโลกเลย” คุณพ่อเรย์จึงได้ดำริให้มีการตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้น โดยความเห็นชอบจากคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนั้นมี บาทหลวงบรรจง ไชยรา เป็นประธานในฐานะเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และหน่วยงานภายใต้มูลนิธิ คุณพ่อเรย์ยังได้ให้แนวทางถึงการดำเนินงานของมูลนิธิในการเป็นองค์กรสนับสนุนและจัดหาทุนในการดำเนินงานของศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เพื่องานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อริเริ่มการดำเนินงานหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดระยะเวลามากกว่าสามสิบปีเราเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพและให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะพระมหาไถ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
เพื่อสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
ส่งเสริมหรือทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ข่าว สารคดี โฆษณา และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ปรัชญา (Philosophy) คำขวัญ (Motto) และวิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม

คำขวัญ (Motto)

สร้างสรรค์ เป็นธรรม ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคนพิการระดับสากลในการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค องค์กรมั่นคง มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ด้านคนพิการมากว่า 30 ปี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคนพิการระดับดีมาก รับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลประเภทสถานพักฟื้น บำบัดและฟื้นฟูคนพิการเอกชนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอิสระ ธุรกิจเพื่อสังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยให้บริการแก่คนพิการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้รณรงค์และผลักดันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องการพิทักษ์สิทธิ การเสริมพลัง การรณรงค์เพื่อจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อทุกคน และการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีเครือข่ายการทำงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 ปี รวมทั้งได้ขยายงานเพื่อโอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบคลุมทุกมิติอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน ดังมีหน่วยงาน ผลงานและประสบการณ์สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

เป็นโรงเรียนฝึกหลักสูตรวิชาชีพหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว รับคนพิการจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 17 – 35 ปี ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตคนพิการ คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คนพิการ และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปรัชญา “ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม” คำขวัญ “ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ”

ดำเนินงานด้านฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว แขนขา และลำตัว ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี

  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีเขียนแบบแม่พิมพ์

หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่จบม.3

โดยได้จัดการเรียนการสอน บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องแบบ ที่พักและอาหาร ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ อาทิ กิจกรรมกีฬาสำหรับคนพิการ ดนตรี ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมทางศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันมีผู้รับบริการประมาณ 280 คน ที่ผ่านมาได้ให้บริการฝึกวิชาชีพแก่คนพิการจากทั่วประเทศไปแล้ว มากกว่า 3,000 คน

มูลนิธิได้ขยายงานฝึกอาชีพคนพิการไปยังจังหวัดหนองคาย โดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน (หลักสูตร 1 ปี) โดยระยะแรกอาศัยพื้นที่วัดคาทอลิคจัดการเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน ที่พักและอาหาร ให้แก่ผู้รับบริการตลอดระยะเวลาการศึกษา

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

เป็นศูนย์จัดหางานคนพิการทุกประเภทแห่งแรกของประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้ประสานระหว่างคนพิการและนายจ้างเพื่อให้เกิดการจ้างงาน รวมไปถึงการเปิดสโมสรคนหางานเพื่อการฝึกทักษะและแนะแนวอาชีพ ประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ได้บริการจัดหางานให้คนพิการทุกประเภทมากกว่า 3,000 คน

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

ดำเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่มีลักษณะความพิการเป็นออทิสติก ดาวส์ซินโดรม และด้านการเคลื่อนไหว ให้ศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนและ กศน. การกระตุ้นพัฒนาและการฝึกทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ปัจจุบันรองรับเด็กพิเศษได้มากกว่าหนึ่งร้อยคน

ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ดำเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการหรือองค์กรคนพิการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม เช่น ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ Call Center จำหน่ายเบเกอรี่ ศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมทั้งปลีกและส่ง รับบริจาคสิ่งของเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ

ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ เสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายการทำงาน ให้การช่วยเหลือและบริการข้อมูลข่าวสาร เปิดให้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ  “พึ่งพิงได้ทันท่วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม” ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง Email: 1479@mahatai.org ถือเป็นสายด่วนสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือเฉพาะคนพิการ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคม

เป็นหน่วยทางวิชาการทำหน้าที่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเชิงบูรณาการ ผลักดันแผนและนโยบายหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมทั้งงานสื่อสารสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน โดยผลิตรายการและสื่อ ดังนี้

ผลิตรายการโทรทัศน์ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น.
ผลิตรายการโทรทัศน์ “ตะลุยสิบทิศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30น.
ผลิตรายการ 1479 ออนไลน์ ผ่าน YouTube ราย 2 สัปดาห์
เวปไซต์ mahatai.org มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมทั้งงานเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิ เป็นต้น
ผลงานและโครงการที่สำคัญ

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเปิด
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ: การจัดหารายได้และผลประโยชน์
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการ
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการออมเพื่อคนพิการในระบบสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษาการเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนของคนพิการ”
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555
โครงการหนองคายมาราธอนมหากุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ: ธุรกิจสร้างสรรค์...คนพิการเข้มแข็ง (CSR D – Ability)
โครงการ “1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน” มีคนพิการและผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน
โครงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจ้างงานคนพิการ
การศึกษาการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2557 ในระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2553 ในระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “ยิ้มสู้”
ในฐานะหน่วยงานที่ทำประโยชน์สำหรับคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
รายการ “เคียงบ่าเคียงไหล” ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ด้านสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลโทรทัศน์ดีเด่นจากสื่อมวลชนคาทอลิก
รายการ “ตะลุยสิบทิศ” ได้รับรางวัลรางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากปี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 80 พรรษา โดยนำเข้าวีลแชร์ 840 คัน แจกผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและคนพิการ ทั่วประเทศ
โครงการอบรมคนพิการสู่การเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลง 11 จังหวัด (กระจายทั่วประเทศ) คนพิการเข้าร่วม 1,500 คน
โครงการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้อินเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้นำคนพิการทุกจังหวัด (แบ่งเป็น 9 พื้นที่)
โครงการชลบุรีร่วมใจพัฒนาคนพิการสู่ความยั่งยืน 6 ปีซ้อน (2550 – 2555) ซึ่งเป็นการพัฒนาคนพิการแบบบูรณาการในจังหวัดชลบุรี เช่น ประสานและส่งต่อบริการด้านการแพทย์ จัดงานวันคนพิการระดับอำเภอ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและมวลชน รวมทั้งกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนพิการ ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 มีผู้พักพิงทั้งหมดจำนวน 238 คน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]