การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น“การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยในยุค ๔.๐”

By:
Posted: 7 เมษายน, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้กำหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ มี ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม คำขวัญ (Motto) สร้างสรรค์ เป็นธรรม ยั่งยืน วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรคนพิการระดับสากลในการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค องค์กรมั่นคง มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมี ๗ พันธกิจ (Missions) มี ๕ ยุทธศาสตร์ (Strategies) ๙ เป้าประสงค์ (Goals) ๓๕ กลยุทธ์ (Strategy) ๕๙ ตัวชี้วัด (Indicators) มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการงานตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวผ่านมาแล้วสองปีและอยู่ระหว่างการเนินงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้นเพื่อให้ทราบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจึงได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยในยุค ๔.๐ขึ้นที่ห้องประชุมมหาไถ่ฮอลโดยมีบาทหลวงพิบูลย์ ลิมปนวุฒิให้เกียรติเป็นประธานภายในงาน โดยบรรยากาสภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คนซึ่งเป็นบุคลากรของมูลนิธิทั้งสิ้น ภายในงานช่วงเช้าจะเป็นการพรีเซ็นต์ในช่วง ๓ ปีย้อนหลังและ ๑ ปีข้างหน้าสำหรับการมุ่งเป้าของแต่ละหน่วยงานช่วงบ่ายได้จัดการสมาชิกที่เข้าร่วมงานแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆเพื่อเป็นการระดมความคิดในหัวข้อ “ วาดภาพฝันในอนาคต มหาไถ่กับคนพิการยุค ๔.๐เพื่อเพิ่งตนเองได้”และกิจกรรมนันทนาการการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันะมัยตรีและเป็นการรู้รักสามัคคีของบุคลกรภายในองค์กรและช่วงกลางคืนเป็นงานเลี้ยงแบบเรียบง่ายมีอาหารเครื่องดื่มและมีดนตรีคอยขับกล่อมบรรเลงตลอดงานพร้อมทั้งยังมีการจับสลากเพื่อเป็นการมอบสิ่งของและรางวัลจากผู้บริหารขององค์กรอีกด้วย

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment