Management team

คณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บาทหลวง สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.

ประธานกรรมการ

บาทหลวง ธนู กระทอง, C.Ss.R.

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R.

กรรมการ

บาทหลวง ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R.

กรรมการ

บาทหลวง อภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R.

กรรมการ

ซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์, IJ

กรรมการ

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ