สืบสานงานของคุณพ่อเรย์โดยจัดตั้ง “สโมสรลูกคุณพ่อเรย์และเพื่อน”

By:
Posted: 9 กันยายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ เวลา 9.19 น.ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ ๑๙ ที่คุณพ่อเรย์จากไป ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อเรย์ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่และปณิธานของคุณพ่อเรย์ จึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อสืบสานงานของคุณพ่อเรย์โดยจัดตั้ง “สโมสรลูกคุณพ่อเรย์และเพื่อน” เพื่อให้ความ ช่วยเหลือสมาชิกและผู้ทุกข์ยาก เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
– เพื่อเชิดชูเกียรติคุณพ่อเรย์และสืบสานงานของคณะพระมหาไถ่
– เพื่อสร้างเครือข่ายจัดตั้งสโมสรลูกคุณพ่อเรย์และเพื่อนทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ
– เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกและผู้ทุกข์ยาก เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
คณะที่ปรึกษา
– บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
– บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
คณะกรรมการจัดตั้ง
– ดร.ชญานิศฐ์ โชติทิพยพานิช ประธานบริษัทอินเตอร์เวิร์คเกอร์ จำกัด
– คุณพาสุกรี ศักดิ์ดี ประธานบริษัท สุกรี เทรดดิ้ง กรุ๊ป และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
– คุณเพ็ญพิมล คูวนิชชัย กรรมการบริหารสโมสรโรตารี่เยาวราช
– คุณกุลญาดา พะงารัตน์ ประธานบริษัท Lasell Group
– คุณขนิษฐา ศรีธนธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์ )
– คุณณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
– คุณสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
– คุณวรรณนัช กันพรม ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ
– คุณสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
คณะกรรมการบริหาร
– ดร.ธนโชติ  หาญเจริญอัศวสุข
– ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
– คุณธนัช คงคา
– คุณสัมฤทธิ์ ชาภรมย์
– คุณมานพ เอี่ยมสอาด
– คุณชิด สุขหนู
– คุณณรงค์ ไปวันเสาร์
– คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล
– คุณประทีป ยอดสิงห์

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment