พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

By:
Posted: 6 สิงหาคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความ ชั้น ๔

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ และ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและประโยชน์สาธารณะ โดยมีความร่วมมือ ๓ ประการดังนี้

๑. พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทําให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตสมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)

๒. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายตามที่สภาทนายพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓. รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้ง สองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมานแก่ประชชาชนและคนพิการ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตมาขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้ง คณะทํางานเพื่อทํางานร่วมกัน จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยการของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment