web_mahatai_slide2024 (1900 x 860 px)
web_mahatai_Slid3-2
web_mahatai_Slid4
web_mahatai_Slid5
previous arrow
next arrow

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation for People with Disabilities

การดำเนินงานของมูลนิธิ 3 ด้านหลัก

⇒ ด้านการศึกษา

⇒ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

⇒ ด้านการพิทักษ์สิทธิ

งานด้านการจัดการศึกษา

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นการบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับคนพิการ โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพแบบประจำ จำนวน 4 หน่วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝึกอาชีพคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรของการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปวช. และ ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ จำนวน 40 คน

logo-sb

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางการเห็น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมความพร้อมและส่งเสริม เรียนร่วมในโรงเรียนเขตเมืองพัทยา หรือสายอาชีพ สู่การมีงานทำ ปัจจุบันมีนักเรียนพิการ จำนวน 83 คน

logo-vt

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ฝึกอาชีพคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรของการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปวช. และ ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ จำนวน 150 คน

logo-sn

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

จัดการศึกษาสำหรับเด็กคนพิการที่มีความต้องการพิเศษ เช่น สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ตั้งแต่การกระตุ้นพัฒนาการ การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการฝึกทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ปัจจุบันมีนักเรียนพิการ จำนวน 157 คน

งานด้านการพิทักษ์สิทธิ

ศูนย์บริการคนพิการพระมหาไถ่ 1479

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน และคำแนะนำ เพื่อให้บริการช่วยเหลือหรือส่งต่อคนพิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ชุมชนออนไลน์ เพื่อคนพิการ และครอบครัว

ชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ วิถีชีวิต และใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกช่วงวัยอย่างครบวงจร

เช่น การแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อาสาสมัคร และการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน เป็นต้น

เพียงดาวน์โหลด NiNA1479

งานด้านการส่งเสริมอาชีพ

พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ รวมไปถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต้นแบบอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ

พัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนพิการฟรี! มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน เน้นฝึกฝนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ในวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 3 หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาด คือ หลักสูตรนักกีฬาคนพิการ หลักสูตรพัฒนาสารสนเทศ และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารมูลนิธิฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และ ศูนย์พัฒนา […]

อ่านต่อ