คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมงานมูลนิธิฯ

Shared To Social

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และให้กำลังใจบุคลากรภายใต้สังกัดมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  โดยเฉพาะงาน 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ โดยมีคุณสายใจ ชาภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม มีความประทับใจและชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก

No Comments Yet.