มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

การประชุมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

By:
Posted: 17 ตุลาคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

การประชุมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพททริก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และดร.กิตติมา
สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและปฏิคม พร้อมคณะ มีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
๑. พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)
๒. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย
๓. รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ
นอกจากนั้นได้รับเกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กำลังใจแก่นักศึกษา คนพิการผู้มาใช้บริการ และบุคลากร

look

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment