ขอเชิญชมการแสดง "ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ"

By:
Posted: 15 มกราคม, 2024
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments: 0

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความสุขในโลกเงียบกับ “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ที่ได้รับการฝึกสอนจากทีมมืออาชีพประเทศฮังการี เพื่อนำรายได้ซ่อมแซมห้องดนตรี และห้องศิลปะสำหรับเด็กพิเศษในการเรียนการสอน พร้อมชมโชว์มายากลที่ฝึกสอนโดย ทีมทักซิโด้ พัทยา และการแสดงดนตรีน้องๆ มูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงละครอัลคาซ่าร์คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแสดงด้วยการบริจาค หรือซื้อบัตรเข้าชม“ละครใบ้ หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้ที่ เลขที่บัญชี 591-6-00135-5ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์นำไปลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

น.ส.วรรณวนัช กันพรมผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์กล่าวว่า โรงเรียนฯเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อบริหารจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ ซึ่งได้แก่ เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ที่มีอายุระหว่าง 7-30 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการในทุกมิติทุกเรื่อง ได้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะทางสังคมซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่มารับบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกอาชีพกว่าจำนวน 170 คน

ล่าสุด ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดโครงการศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ที่มารับบริการให้มีทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกในทักษะด้านศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์หารายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษฯอีกด้วย “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงนี้ โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษทางด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

สำหรับโครงการศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ”นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษและนำไปสู่การสื่อสารที่ดี เป็นการแสดงที่ใช้สีหน้าและท่าทางในการสื่อสารแทนคำพูด เป็นละครที่ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ สามารถเข้าใจได้เนื่องมาจากทางโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ได้รับการสนับสนุนจากทีมอาสาสมัครจากประเทศ Hungary (ฮังการี) มาเป็นวิทยากรฝึกสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและบำบัดฟื้นฟูเด็กพิเศษกลุ่มที่มารับบริการ ให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา การเรียนรู้อารมณ์ สังคม และทักษะความสามารถด้านศิลปะการแสดง

“โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์มองว่าศิลปะการแสดง เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในงานศิลปกรรม เป็นงานที่สร้างรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละชุมชน สังคม จะขาดซึ่งงานทางด้านศิลปะเสียมิได้ เนื่องจากงานศิลปะการแสดงเป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สะท้อนภาพวิถีการดำเนินชีวิตและยกระดับจิตใจของคนในสังคม ซึ่งในขณะเดียวกัน “ศิลปะ” ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของคนพิเศษ ในต่างประเทศมีการใช้ในการบำบัด มานานนับร้อยปี ทั้งสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผลในอดีต

การนำเอาศิลปะการแสดงในรูปแบบของการเล่นสมมุติ ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เล่น นับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษและนำไปสู่การสื่อสารที่ดีนั้นก็คือ “การแสดงละครใบ้” ศิลปะที่มากกว่าการแสดงละครใบ้หรือ Pantomime เป็นการแสดงที่ใช้สีหน้าและท่าทางในการสื่อสารแทนคำพูด ละครที่ทุกเพศ ทุกวัยทุกชาติ สามารถเข้าใจได้ สามารถแสดงออกมาให้คนดูเข้าใจและสร้างเสียงหัวเราะผ่านทางสีหน้าและท่าทางได้เป็นอย่างดี และยังคงเป็นศาสตร์ในการแสดงที่ต้องเข้าใจบทละครอย่างถ่องแท้ ก่อนจะมาแสดงให้คนดูสนุกได้โดยไม่มีบทสนทนา” ผู้จัดการโรงเรียนฯ กล่าว

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ และโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแสดงด้วยการบริจาคและซื้อบัตรเข้าชม “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้ที่เลขที่บัญชี 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยจะจัดแสดงละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00น.-15.00 น. ณ โรงละครอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอัจจิมา 081-7235949, 083-4111384

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment