พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

By:
Posted: 3 ธันวาคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 พร้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนสหประชาชาติ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คนพิการทั่วประเทศ ผู้แทนคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ โดยมีคพฯ ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับรองมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก งานวันคนพิการสากล Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World)  โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19

โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “คนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment