มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ เสนอต่อ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะบริหาร

By:
Posted: 9 พฤศจิกายน, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
เสนอต่อ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะบริหาร
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นการหารือเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาวิชาชีพครูที่สอนคนพิการ
ประเด็นที่ ๒ การขอรับการสนับสนุนครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอนนักเรียนนักศึกษาพิการ
ประเด็นที่ ๓ การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment