รับจ้างงานคนพิการทุกรูปแบบ

By:
Posted: 28 มิถุนายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศออกแบบระบบส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทุกรูปแบบ สำหรับคนพิการที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงาน ใน 3 รูปแบบ
1. ต้องการทำงานประจำ
2. ต้องการงานอิสระทำที่บ้าน หรือนอกเวลาทำการ หรือเป็นอาชีพเสริม
3. ต้องการขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ
📌โปรดตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์มใน google form ท้ายนี้ 📌
#ติดต่อสอบถามโทร1479 หรือโทร 086 303 2974 (คุณเอกนรินทร์)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFAmiF4mre159Pdnz8%3Ffbclid%3DIwAR3CyHhmgWRTroAyzL570lOYdE1Aj9CV-NDEh5h2eSvhVhn5BH24PEPYJkk&h=AT0-UCNpQJxPTuoHfTkPwGg2YEbfbEBzrtjGCjnVsQmziEUzGs8tjPJ8lUy0BfzN7eMFKEUOB7n3StFyDqRMWeYRITd4F3y3CuKMILt_kQLjLpRzi0f4yNWyJQOz6xYDrw&tn=-UK-R&c[0]=AT2xtIpvR7wlgTqh-SsGN33XhhPA4FQVCbFS89WKdzO9iyuEcbDEtRx4jZv15yxQLOrsYhRCdWbqJ_hCv7-MCbCojzhkOmS52H3RsEV_Axiwav5YKFFFlWmjmDZ-7yejCarUEGgvu7LvwYwYYzfGYU3fi9FEIt_ZWNzQd99TtYMf90XR8L_nvvHA8mZPry9xWWLRgdnr

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment