มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แถลงการณ์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

By:
Posted: 7 พฤษภาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แคมเปญ LAZADA 5.5ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสาธารณะ เรื่อง คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แคมเปญ LAZADA 5.5เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทLAZADA ให้เป็นผู้ประสานงานและติดต่อจัดทำคลิปโปรโมทแคมเปญ หนึ่งในดลิปที่ได้เผยแพร่ออกไปผ่านทางบัญชี Tik Tok “นาราเครปกะเทย” ได้นำเอาตัวแสดงแต่งชุดไทยนั่งอยู่บนรถเข็นในลักษณะล้อเลียนให้เกิดความอับอายต่อสภาพร่างกายของบุคคล (Body shaming) อีกทั้งยังมีคลิปซึ่ง “นาราเครปกะเทย” กล่าวพาดพิงถึงคนพิการว่า “คนที่ชีวิตติดลบจริง ๆ คือคนที่พิการทำมาหากินไม่ได้” ซึ่งการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการ ดูหมิ่นเหยียดหยาม ด้อยคำ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ คุณค่ความเป็นมนุษย์ (Dehumanization) ขัดกับหลักการทำธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) รวมทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอีกด้วยในฐานะกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินด้า เห็นว่ากระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่สมควรที่นำสภาพความพิการมาแสดงออกตามพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น เราขอตำหนิการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ปรากฏในคลิปทั้งสองข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงพรีเซนเตอร์ บริษัทเอเจนซี่ และบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่ควรตรวจสอบเนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและตระหนักถึงสังคมในภาพรวมสมาดมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์การสมาชิกและเครือข่ายคนพิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของคนพิการ มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการทำธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ดังนั้น ใคร่ขอเรียกร้องให้พรีเซนเตอร์โฆษณา บริษัทเอเจนซี่และบริษัทผู้ว่าจ้างข้างตัน แสดงความรับผิดชอบด้วยการแถลงการณ์ขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวต่อกลุ่มคนที่ถูกพาดพิงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงกำหนดนโยบายการทำธุรกิจที่ไม่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายคนพิการและภาคประชาสังคม

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ที่ปรึกษาสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการว่าตัวยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

นายวรกร ไหลหรั่ง อนุกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ครอบดรัวเด็กพิการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการภาดี

เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้Accessibility Is Freedom

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิผู้นำคนพิการไทย

สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน

เครือข่ายติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (CRPD Movement)

กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินด้า

สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment