มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

APCICT เข้าเยี่ยมชมงานของมูลนิธิฯ

By:
Posted: 2 ธันวาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณ Kiyoung Ko Director of Asian and Pacific Training Center for Information and Communication Technology for Development (APCICT) of UN ESCAP รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานของมูลนิธิฯ และหารือแลกเปลี่ยนเรื่อง การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ

เพื่อต่อยอดความร่วมมือกันต่อไป

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment