มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯจับมือกระทรวงแรงงานเปิดเวทีเสวนาแรงงานคนพิการไทยในยุค ๔.๐

By:
Posted: 3 พฤษภาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

 

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “สิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานคนพิการในยุค ๔.๐”  ณ.ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ กระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการช่วงเสวนาตลอดงาน โดยมีหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาในวันนี้

สำหรับเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “สิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานคนพิการในยุค ๔.๐” มีประชาชนผู้พิการด้านต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มากมาย บรรยายกาสทั่วไปภายในงานเป็นกันเองอย่างมากโดยจะมุ่งเน้นให้ผู้พิการทุกคนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด และการเปิดเวทีเสวนาฯ ในวันนี้ทางผู้ดำเนินการได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักกถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายหลายคำถามหลายประเด็นอาทิเช่นเรื่องสิทธิประกันสังคมที่คนพิการถูกโอนย้ายไป หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๕๘/๒๕๕๙ และคนพิการจำนวนมากต้องการใช้สิทธิโรงยาบาลเอกชนตามสิทธิเดิมพร้อมทั้งต้องการสิทธิและคุณภาพการบริการที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมเป็นต้น

ทั้งนี้ในกรณที่คนพิการต้องการใช้บริการของทาง รพ.เอกชน ตามสิทธิประกันสังคมเดิมโดยมีแนวทางการปฏิบัตรดังนี้ ๑.สำรองค่าใช้จ่ายแล้วทำเรื่องเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม และในกรณีที่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานประกันสังคมทำเรื่องเบิกจ่ายจากส่วนกลางให้ ๒.คนพิการที่ต้องการใช้สิทธิ รพ. เดิมให้ทำการแจ้ง จนท.สำนักงานประกันสังคมเพื่อประสานไปยัง รพ. ต่าง ๆ เพื่อขอให้คนพิการใช้สิทธิโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ( ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ รพ นั้น )

เครือข่ายแรงงานคนพิการไทยย้ำถึงภารกิจละความตั้งใจของเครือข่ายที่มุ่งมั่นทำให้สิทธิเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีงานทำ สิทธิและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงานของคนพิการจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความสำคัญในเรื่องและการทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงโดยมุ่งเน้นการปกิบัตรตามกฏหมาย ทั้งเรื่องการจ้างงานคนพิการของภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นในกรณีที่คนพิการถูกเลือกปฏิบัตรสามารถร้องเรียนไปยังกรมฯ ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติดูแลในส่วนนี้อยู่ หรือหากพบปัญหาและอุปสรรคใด ๆ สามารถแจ้งมาที่สายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙ เพื่อเป็นการหาทางช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment