สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้

By:
Posted: 4 พฤษภาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

 

สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามคำเรียกร้องของคนพิการ ตลอดสองเดือนเต็ม ที่ผ่านมา โดยส่งรายชื่อ มายังสายด่วนคนพิการ 1479

คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเดิมตามสิทธิประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามที่เครือข่ายแรงงานคนพิการไทย และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙ ได้ รวบรวมรายชื่อคนพิการจากทั่วประเทศ แล้วนำเสนอ กับท่านเลขาธิการประกันสังคม นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล ตลอดระยะเวลาสองเดือนเต็มที่ผ่านมา  ได้ข้อสรุปดังนี้

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล ได้ออกจดหมายด่วน สั่งการไปถึงผู้อำนวยการสถาน

พยาบาลประกันสังคม ทุกแห่ง  ให้คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมเดิมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่คนพิการที่ไปใช้บริการจะต้องแสดงบัตรรับรองสิทธิเดิมของสถาน

พยาบาลนั้นๆ ด้วย (ถึงบัตรจะหมดอายุก็ไม่เป็นไร) จดหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่อง อย่าแปลกใจ  เอาเอกสาร (จม.)ให้ดู หากโรงพยาบาลสงสัย หรือเกิดปัญหา อย่าแปลกใจ  ให้โทรสายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙ หรือโทรปรึกษาโดยตรงที่

– คุณอัญชลี เตชะนิย ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์  โทร.๐๘๑ ๘๒๙ ๕๙๑๖

– คุณกรรณิการ์ พฤกชชิติ ผอ. สำนักงานระบบบริการทางการแพทย์

โทร.๐๘๕ ๔๘๘ ๕๙๔๗

สำรองจ่ายไปก่อนแล้วเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม กรณีเกิน ๑,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานประกันสังคมขอเบิกจากส่วนกลางให้คนพิการ หรือโทรสายตรงคุณอัญชลี และ คุณกรรณิการ์ และเบอร์สายด่วนคนพิการ โทร. ๑๔๗๙

สำนักงานประกันสังคมได้หารือไปยังสำนักงานกฤษฎีกาถึงประเด็นปัญหาว่าให้คนพิการเลือกใช้สิทธิได้หรือไม่ ล่าสุดสำนักงานกฤษฎีกามีกำหนดประชุมหารือเรื่องนี้ในวันที่ ๔ พฤษภาคมศกนี้ (รอลุ้นผลต่อไป) รวมถึงหารือเรื่องคืนสิทธิให้คนพิการอย่างถาวรด้วย

สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง (สปสช.)

๑. สิทธิบัตรทอง คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐได้ ทั้งในเวลา และนอกเวลาทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากเข้าไปใช้บริการนอกเวลาทำการแล้วเกิดมีค่าใช้จ่ายโทร. ๑๓๓๐ สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. กรณีฉุกเฉิน คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งที ทุกโรงพยาบาล ทั้งรัฐ และเอกชนที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ถูกถามสิทธิก่อนการรักษา ไม่ต้องสำรองจ่าย และได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลาลง

 

CR : ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment